W ramach bieżącego utrzymania rozpoczęły się prace remontowe na moście w miejscowości Rudnik gmina Sułkowice. Roboty obejmą zabezpieczenie antykorozyjne stalowych barier na samym moście jak i sąsiadującej z nim stalowej kładki dla pieszych, montaż fragmentu bariery energochłonnej przy dojeździe do mostu oraz ogólne prace porządkowe na obiekcie. Prace odbywają się bez utrudnień tzn. bez czasowych zamknięć dla ruchu.

Trwa końcowy etap przebudowy drogi powiatowej nr K1951. Wzdłuż wybudowanych w ubiegłym roku chodników wbudowywane są nowe warstwy nawierzchni jezdni. Do wykonania pozostało dosypanie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego oraz prace porządkowe.

Mimo trudnej sytuacji związanej z trwającym stanem epidemicznym w naszym kraju, przy determinacji wykonawcy i inwestora oraz przy sprzyjającej pogodzie prace na budowie w miejscowości Krzywaczka wkroczyły w końcową fazę. Wykonane zostały w całości chodniki, skrzyżowanie dróg nr K1939 i K1940 otrzymało nowy kształt – ronda trzywylotowego a na jezdni wbudowywane są aktualnie nowe warstwy nawierzchni bitumicznych. Z przewidzianego do zrealizowania zakresu pozostanie jeszcze oznakowanie poziome i pionowe oraz prace porządkowe. Zaangażowanie wszystkich w realizację tej budowy oraz utrzymująca się dobra pogoda pozwala sądzić, że jej zakończenie nastąpi wkrótce a nowe odcinki przebudowanych dróg wraz z nową nawierzchnią jezdni, chodnikami, odwodnieniem i rondem zostaną mimo wszelkich trudności zakończone w terminie a mieszkańcy i podróżni będą mogli korzystać z dróg K939 i K1940 bez utrudnień.

Rozpoczęły się prace remontowe ok. 750-cio metrowego odcinka ulicy Jagiellońskiej w Dobczycach. Roboty obejmują remont nawierzchni jezdni, chodnika dla pieszych oraz odwodnienia. Zakończenie prac - w przyszłym roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ok. 605 tyś zł pozostała kwota to środki pochodzące z budżetu Powiatu Myślenickiego

Wartość robót: ok. 1 007 tyś zł.

Zakończyły się prace na drodze powiatowej nr K1935 w miejscowości Jasienica. Roboty obejmowały rozbiórkę starego mostu i budowę w jego miejsce nowego obiektu mostowego o klasie nośności B. Przebudowane zostały również dojazdy do nowego obiektu mostowego po obu jego stronach o łącznej długości blisko 1 km. Inwestycja współfinansowana była ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 1 991 234 zł. Pozostała kwota to środki pochodzące z budżetu Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 3 921 tyś zł.

 

Zakończyły się prace konserwatorskie przy kapliczce przy ulicy 3-go Maja. Obiekt ten to powstała w 1864 roku kapliczka słupowa z figurą Chrystusa Frasobliwego. Prace sfinansowane zostały ze środków Powiatu Myślenickiego oraz pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu „Małopolska Pamięta - zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii” w wysokości 12 500 zł.

Wartość robót: ok. 40 tyś zł.

Mocno wyeksploatowany odcinek drogi powiatowej nr K1931 w miejscowości Kornatka o długości blisko 0,5 km zyska nową nawierzchnię i pobocza. Roboty obejmują wbudowanie nowej nawierzchni o szerokości 5,5 m oraz wykonaniu poboczy. Planowane jest zakończenie prac jeszcze w tym roku. Inwestycja realizowana jest w całości ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 160 tyś zł.

Przy drodze powiatowej Myślenice – Wiśniowa w miejscowości Lipnik w okolicach skrzyżowania z inną drogą powiatową nr K1924 Lipnik – Kobielnik, powstała zatoka autobusowa wraz z ok. 150-cio metrowym odcinkiem chodnika.

Wartość robót: ok. 98 tyś zł.

Zakończył się remont tzw. „chudego” mostu w miejscowości Stróża. Na płycie pomostowej wykonano izolację przeciwwilgociową oraz nową nawierzchnię jezdni. Poręcze zostały poddane piaskowaniu, a następnie pomalowano je zabezpieczając przed korozją.

Wartość robót: ok. 95 tyś zł.

Zakończyła się budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1925 Wiśniowa – Węglówka. Przy drodze powiatowej nr K1925 w miejscowości Węglówka powstał chodnik dla pieszych o dł. ok 220 m, który jest kolejnym etapem i jednocześnie kontynuacją zakończonej w październiku budowy 440- sto metrowego odcinka chodnika.

Wartość robót: ok. 180 tyś zł.

Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej nr K1951. Przewidziane na ten rok prace związane z budową chodników zakończyły się.  W przyszłym roku, na przebudowywanym odcinku drogi wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni i docelowe oznakowanie. Zakończenie prac - w przyszłym roku. Inwestycja uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ok. 804 tyś zł pozostała kwota to środki pochodzące z budżetu Powiatu Myślenickiego

Wartość robót: ok. 1 340 tyś zł.