Mapka z zaznaczonymi rejonami i namiarami na wykonawców

 

Jak co roku na czas Uroczystości Wszystkich Świętych wprowadzane są czasowe zmiany organizacji ruchu w rejonie wybranych cmentarzy. Zmiany dotyczą Myślenic, Krzyszkowic, Dobczyc i Tokarni. Drobne różnice w bieżącym roku wynikają z nieco większej precyzji zatwierdzanych organizacji ruchu bez zmiany ich głównych założeń, czyli upłynnienia ruchu. I tak:

  • Myślenice, cmentarz przy kościele Św. Jakuba na stradomiu - ciąg jednokierunkowy od centrum, ulica Niepodległości od skrzyżowania z Jagiełły do zjazdu z Daszyńskiego w DK7. Zmiana obowiązuje od soboty 29-go października do środy 2-go listopada;
  • Krzyszkowice, rejon cmentarza - ciąg jednokierunkowy od Kościoła do skrzyżowania z DP1943, odcinek drogi nr 1942 Krzyszkowice Wieś. Zmiana obowiązuje tylko w dniu 1-go listopada;
  • Dobczyce (oznakowuje gmina), rejon obu cmentarzy - ciąg jednokierunkowy ulica Górska od skrzyżowania z Królowej Jadwigi oraz ulice Przedbronie i Kazimierza Wielkiego do rynku. Zmiana zostaje wprowadzona od soboty 29-go października do czwartku 4-go listopada;
  • Tokarnia (oznakowuje gmina), rejon cmentarza - ciąg jednokierunkowy od centrum do cmentarza i dalej w kierunku DP1922 Tokarnia-Więciórka. Zmiana zostaje wprowadzona w dniu 1-go listopada jako organizacja stała. Jej wprowadzenie ma także docelowo uporządkować parkowanie nie powodując zatorów.

MYŚLENICE:

KRZYSZKOWICE:

Kolejna zrealizowana inwestycja mostowa w powiecie myślenickim tym razem w gminie Tokarnia w miejscowości Bogdanówka. Inwestycja objęła rozbiórkę starego i w jego miejscu budowę nowego obiektu mostowego oraz przebudowę dojazdów o łącznej długości blisko 1 km z jezdnią o szerokości 6 m, wraz z odwodnieniem a także utwardzonymi i gruntowymi poboczami. Inwestycja Powiatu Myślenickiego została objęta dofinansowaniem ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 50 % to środki Powiatu Myślenickiego i Gminy Tokarnia.


Wartość robót: 2 mln 606 tys. zł. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Przemysłowa 6, 32-400 Myślenice, tel. 12 272 17 33, reprezentowany przez Dyrektora ZDP  (zwanego dalej jako „Administrator”). Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych w zakresie działania ZDP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych w ZDP za pomocą adresu elektronicznego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
1) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZDP,
2) realizacji umów,
3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na  podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) upoważnieni pracownicy Administratora;
2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
3) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności: Policja, prokurator;
4) podmioty współpracujące z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.
5. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO;
3) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;
4) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
7. W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Cztery kolejne przejścia dla pieszych na drogach powiatowych zostały doświetlone.

  • • Przejście na ul. 3-go Maja (dr. powiat. nr K1935) w Myślenicach,
  • • Przejście na ul. H. Sienkiewicza (dr. powiat. nr K1943) w Myślenicach,
  • • Przejście na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Kawęciny, Ogrodowa (dr. powiat. nr K1947) w Sieprawiu,
  • • Przejście k. szkoły (dr. powiat. nr K1923) w Stróży.

W tych miejscach z końcem roku zostały zamontowane wysięgniki ze znakami D-6 wraz z lampami ostrzegawczymi oraz oświetleniem przejścia dla pieszych pod nimi za pomocą lamp LED.
Łączny koszt tych czterech instalacji wyniósł 158 tys. 670 zł i pokryty został w całości ze środków Powiatu Myślenickiego.

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora zarządu dzień 7 stycznia 2022r. jest dniem wolnym od pracy.

Powiat Myślenicki. Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr K1952 Czechówka – Byszyce (ul. Długa) w Sieprawiu. W ramach tej inwestycji przebudowane zostało pobocze gruntowe na chodnik z kostki betonowej na całym zakresie, jezdnia wraz z poszerzeniami i odwodnieniem, uzupełnione zostało oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome. Dodatkowo zamontowano radar z aktywną tablicą zmiennej treści informującą o prędkości poruszającego się pojazdu. Inwestycja, której beneficjentem jest Powiat Myślenicki została objęta dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 50 % to środki Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: 1 mln 50 tys. zł.

Rozpoczął się remont mostu w miejscowości Pcim. Planowane prace remontowe zostaną zakończone do końca września 2021 roku. Prosimy o ostrożną jazdę i korzystanie z mostu tymczasowego. Remont sfinansowany jest w całości ze środków własnych Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 340 tys. zł.

Droga K1935. Przejścia dla pieszych w Myślenicach. (ul. J. Słowackiego: jezdnia południowa przy skrzyżowaniu z ul. Żwirki i Wigury oraz jezdnia północna przy skrzyżowaniu z ul. J. Piłsudskiego) zakres: doświetlenie przejść dla pieszych za pomocą dedykowanych, asymetrycznych lamp, montaż podświetlanych kasetonów D-6 z lampami ostrzegawczymi (takie jak istniejące już na północnej jezdni ulicy J. Słowackiego przy skrzyżowaniu z ul. Żwirki i Wigury).

Droga K1973. Przejścia dla pieszych w Myślenicach. (ul. S. Żeromskiego: k. Szkoły Podstawowej nr 2 i k. ZSTE) zakres: montaż podświetlanego kasetonu D-6 na wysięgniku wraz z lampami ostrzegawczymi oraz oświetleniem przejścia dla pieszych pod kasetonem za pomocą lampy LED. (takie jak istniejące już na ulicy J. Piłsudskiego przy LO).

Łączny koszt tych czterech instalacji – 152 tys. zł.

Analiza obowiązujących  w tym zakresie przepisów jak również orzecznictwa sądowego prowadzi do ugruntowanego stanowiska zarządcy drogi, że obowiązek sprzątania chodników leży po stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Kieruje się przy tym zasadą równości społecznej oraz opiera się na wykładni celowościowej, a nie gramatycznej przepisów art. 5 ust. l pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2017 r. póz. 1289, z późn. zm.) – „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”. Wynika z tego, iż przez chodnik, położony bezpośrednio przy granicy geodezyjnej nieruchomości, rozumieć należy chodnik biegnący wzdłuż granicy tej nieruchomości, w związku z czym jakiekolwiek oddzielenie tego chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem, np. trawnikiem (zielenią) nie zwalnia właściciela sąsiedniej nieruchomości od obowiązku utrzymania go w czystości i porządku.

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 02 listopada 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów w Zarządzie Dróg Powiatowych do odwołania.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Kontakt osobisty będzie możliwy tylko w sytuacjach szczególnie uzasadnionych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Dyrektorem Zarządu lub Zastępcą Dyrektora Zarządu.

Bardzo proszę o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach.

Kontakt z poszczególnymi komórkami znajduje się na stronie internetowej:  www.zdp-myslenice.pl w zakładce Kontakt.

Jerzy Grabowski
/-/ Dyrektor Zarządu