Powiat Myślenicki. Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr K1952 Czechówka – Byszyce (ul. Długa) w Sieprawiu. W ramach tej inwestycji przebudowane zostało pobocze gruntowe na chodnik z kostki betonowej na całym zakresie, jezdnia wraz z poszerzeniami i odwodnieniem, uzupełnione zostało oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome. Dodatkowo zamontowano radar z aktywną tablicą zmiennej treści informującą o prędkości poruszającego się pojazdu. Inwestycja, której beneficjentem jest Powiat Myślenicki została objęta dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 50 % to środki Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: 1 mln 50 tys. zł.

Rozpoczął się remont mostu w miejscowości Pcim. Planowane prace remontowe zostaną zakończone do końca września 2021 roku. Prosimy o ostrożną jazdę i korzystanie z mostu tymczasowego. Remont sfinansowany jest w całości ze środków własnych Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 340 tys. zł.

Droga K1935. Przejścia dla pieszych w Myślenicach. (ul. J. Słowackiego: jezdnia południowa przy skrzyżowaniu z ul. Żwirki i Wigury oraz jezdnia północna przy skrzyżowaniu z ul. J. Piłsudskiego) zakres: doświetlenie przejść dla pieszych za pomocą dedykowanych, asymetrycznych lamp, montaż podświetlanych kasetonów D-6 z lampami ostrzegawczymi (takie jak istniejące już na północnej jezdni ulicy J. Słowackiego przy skrzyżowaniu z ul. Żwirki i Wigury).

Droga K1973. Przejścia dla pieszych w Myślenicach. (ul. S. Żeromskiego: k. Szkoły Podstawowej nr 2 i k. ZSTE) zakres: montaż podświetlanego kasetonu D-6 na wysięgniku wraz z lampami ostrzegawczymi oraz oświetleniem przejścia dla pieszych pod kasetonem za pomocą lampy LED. (takie jak istniejące już na ulicy J. Piłsudskiego przy LO).

Łączny koszt tych czterech instalacji – 152 tys. zł.

Analiza obowiązujących  w tym zakresie przepisów jak również orzecznictwa sądowego prowadzi do ugruntowanego stanowiska zarządcy drogi, że obowiązek sprzątania chodników leży po stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Kieruje się przy tym zasadą równości społecznej oraz opiera się na wykładni celowościowej, a nie gramatycznej przepisów art. 5 ust. l pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2017 r. póz. 1289, z późn. zm.) – „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”. Wynika z tego, iż przez chodnik, położony bezpośrednio przy granicy geodezyjnej nieruchomości, rozumieć należy chodnik biegnący wzdłuż granicy tej nieruchomości, w związku z czym jakiekolwiek oddzielenie tego chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem, np. trawnikiem (zielenią) nie zwalnia właściciela sąsiedniej nieruchomości od obowiązku utrzymania go w czystości i porządku.

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 02 listopada 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów w Zarządzie Dróg Powiatowych do odwołania.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Kontakt osobisty będzie możliwy tylko w sytuacjach szczególnie uzasadnionych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Dyrektorem Zarządu lub Zastępcą Dyrektora Zarządu.

Bardzo proszę o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach.

Kontakt z poszczególnymi komórkami znajduje się na stronie internetowej:  www.zdp-myslenice.pl w zakładce Kontakt.

Jerzy Grabowski
/-/ Dyrektor Zarządu

Zarząd Dróg Powiatowych wprowadza na czas Świąt w okolicy 1 listopada czasowe organizacje ruchu przy cmentarzach w Myślenicach i Krzyszkowicach. Poniżej pokazano istotne rysunki tych czasówek. Na terenie powiatu jeden kierunek jazdy będzie także wprowadzony w Dobczycach na ulicy Kazimierza Wielkiego oraz we fragmencie Przedbronia i na drodze gminnej prowadzącej w kierunku cmentarza w Tokarni. Najdłużej ta czasowa organizacja będzie obowiązywać w Myślenicach - tutaj zostanie wprowadzona już w piątek 30 października w godzinach wieczornych i usunięta w poniedziałek 2 listopada. Wyjątkowa jest tu Tokarnia - organizacja czasowa z okazji 1 listopada pokrywa się tu z organizacją czasową stosowaną przy remoncie mostu w centrum, co powoduje, że w zasadzie bez zmian będzie ona utrzymana do zakończenia remontu mostu.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr K1943, odcinek 1: od km 7+007 do km 7+867 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr K1942 w km 7+134,50 w miejscowości Krzyszkowice, odcinek 2: od km 9+940 do km 10+740 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr K1947 w km 10+740 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki.

W środę 3-go czerwca podpisana została umowa na wykonanie przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej K1943. Wykonawca obydwu zadań wyłoniony w ramach postępowania przetargowego, natychmiast przystąpił do organizowania placu budowy i realizacji powierzonych mu zadań. W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną dwa skrzyżowania z innymi drogami powiatowymi (w Krzyszkowicach i w Sieprawiu), przebudowana zostanie jezdnia na dł. ok. 1,7 km wraz z poszerzeniami, przebudowane zostaną pobocza na chodnik z kostki betonowej o dł. blisko 1,5 km oraz zjazdy i odwodnienie. Dodatkowo w ramach poprawy bezpieczeństwa powstanie przejście dla pieszych z tzw. azylem. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 50 % to środki Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 2 mln 375 tys. zł.

Dobiegły końca prace w Sieprawiu. Przebudowany został odcinek drogi powiatowej nr K1951 w miejscowości Siepraw, o długości ok. 985 m. W ramach tej inwestycji przebudowana została jezdnia, wykonano poszerzenia jezdni, peron przystankowy, przebudowane zostały pobocza na chodnik z kostki betonowej, zjazdy oraz odwodnienie drogi. Miejsca niebezpieczne wyposażono w bariery energochłonne oraz wykonano oznakowanie poziome. Inwestycja podzielona została na dwa zadania obejmujące wykonanie nawierzchni i chodników. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 %, pozostałe 40 % to środki Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 1 340 tyś zł.

Dodatkowo ze środków Powiatu Myślenickiego wykonano nową nawierzchnię jezdni na docinku ok. 0,3 km od przebudowanego odcinka do granicy powiatu.

14 maja 2020 roku przekazano teren budowy wykonawcy a 10 czerwca (w środę przed świętem Bożego Ciała) odbył się końcowy odbiór. Mniej jak cztery tygodnie trwała budowa, której efektem jest lewostronny chodnik o długości ok 0,5 km przy drodze powiatowej nr K1989 – ulica Sportowa w Sułkowicach. Kolejna droga powiatowa wyposażona na całej swojej długości w chodnik. Teraz piesi mogą korzystać z chodnika od drogi wojewódzkiej do granicy miasta. Inwestycja Powiatu Myślenickiego zrealizowana przy udziale finansowym Gminy Sułkowice (finansowanie 50/50).


Wartość robót: ok. 282 tyś zł.

 

Nagłe wezbrania rzeki Stradomka i potoków Niedźwiadek, Suszanka i Zasanka jakie miały miejsce w czerwcu i w sierpniu 2020 roku były powodem zniszczeń i utrudnień na drogach powiatu myślenickiego. W efekcie, ze względu na charakter i rozmiar zniszczeń, sześć miejsc na drogach powiatowych wymagało zamknięcia dla ruchu:
- na drodze K1924 Pcim-Mała Sucha-Węglówka w m. Węglówka (za kościołem) dwa odcinki gdzie korpus drogi został rozmyty,
- na drodze K1924 Pcim-Mała Sucha-Węglówka w m. Pcim (na moście na pot. Suszanka) gdzie wody potoku zniszczyły umocnienia brzegowe i niebezpiecznie podmyły przyczółek mostu,
- na drodze K1925 Wiśniowa - Węglówka w m. Węglówka gdzie wody pot. Niedźwiadek podmyły przyczółek mostu i przerwały drogę,
- na drodze K1626 Kasinka Mała-Węglówka-Kasina Wielka w m. Węglówka gdzie również pot. Niedźwiadek opuścił dotychczasowe koryto i rozmył korpus drogi na ponad stumetrowym odcinku w okolicach mostu,

W miejscowości Krzywaczka na drodze powiatowej nr K1938 dobiegają końca prace przy chodniku. W wyniku przebudowy odcinka drogi powiatowej o dł. ok. 0,35 km powstanie nowy chodnik z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Inwestycja realizowana jest we współpracy Powiatu Myślenickiego z Gminą Sułkowice w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych.

Wartość robót: ok 250 tys. zł.