Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z późn. zm.):

„najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
o pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia przebudowy dróg, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zarządca drogi zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania
z udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach działając na podstawie art. 39 ust. 6b ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z późn. zm.)
w przypadku gdy:

„podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego,
o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom”.

Kanały technologiczne udostępniane są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7, 7g, 7h, 7j ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z późn. zm.):

Art. 39 ust 7. Zarządca drogi udostępnia kanał technologiczny na pisemny wniosek podmiotu, który zgłosił zainteresowanie jego udostępnieniem, w drodze decyzji, w której określa warunki udostępnienia tego kanału.

Art. 39 ust 7g. Za udostępnienie kanału technologicznego lub jego części pobiera się opłatę.

Art. 39 ust 7h. Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego ustala się jako iloczyn liczby metrów bieżących udostępnionego kanału technologicznego i stawki opłaty za udostępnienie
1 mb kanału technologicznego, pobieranej za każdy rok jego udostępnienia, przy czym
za udostępnienie kanału technologicznego na okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni udostępnienia kanału technologicznego.

Art. 39 ust 7j. Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego, za pierwszy rok jego udostępniania, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o udostępnieniu kanału technologicznego stała się ostateczna, a za lata następne – w terminie do dnia
15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Do pobrania:

Informacja Dyrektora ZDP Myślenice


INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH UDOSTĘPNIENIEM KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH

ZDP w Myślenicach informuje, iż jest w trakcie przygotowania zadania:

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.