1/2013

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

UL. SŁOWACKIEGO 82

32 – 400  MYŚLENICE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :

STANOWISKO D/S TECHNICZNYCH

1. Wymagania niezbędne:

a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk

urzędniczych,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)  obywatelstwo polskie,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub przestępstwa skarbowe umyślne,

e) wykształcenie wyższe drogowe w zakresie budownictwa drogowego,

f) doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej,

g) doświadczenie zawodowe w drogownictwie lub budownictwie minimum 4 lata,

h) znajomość podstawowych programów komputerowych.

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych (inspektora nadzoru) w budownictwie

w zakresie dróg,

b) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) bieżąca kontrola stanu technicznego nawierzchni dróg,

b) udział w odbiorach technicznych, częściowych i końcowych zlecanych robót,

c) nadzór nad zgodnością wykonywanych prac budowlanych z dokumentacją i normami technicznymi,

d) sprawdzanie kosztorysów powykonawczych robót oraz zgodności faktur z zatwierdzonymi kosztorysami

e) przygotowywanie materiałów do wniosków składanych o dofinansowanie robót drogowych ze środków

europejskich i krajowych.

4. Warunki pracy:

- pełny wymiar czasu pracy,

- praca biurowa,

- konieczne są wyjazdy w teren.

5. Inne informacje:

W miesiącu kwiecień 2013 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZDP w Myślenicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł  0%.

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych

studiów),  oryginał do wglądu,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o odbytym stażu),

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) kserokopia dowodu tożsamości,

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku biurowym,

h) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione

umyślnie,

i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby,

którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

7. Informacje dodatkowe:

Kandydat zostanie zatrudniony w zależności od stażu pracy i kwalifikacji na stanowisku podinspektora, inspektora, starszego inspektora lub specjalisty d/s technicznych. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2009, Nr 50, poz. 398 z dnia 18.03.2009r.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach ul. Słowackiego 82 sekretariat pok. Nr 3 lub pocztą na adres Zarządu Dróg Powiatowych ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice. Dokumenty należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy nabo­ru na stanowisko d/s technicznych” w terminie do dnia 04.06.2013 roku do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie nie będą  rozpa­trywane.

Informacja o wyniku pierwszego etapu naboru oraz terminie drugiego etapu będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatu www.powiat-myslenice.pl (zakładka BIP - Biuletynu Informacji Publicznej), na stronie internetowej ZDP www.zdp-myslenice.pl oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych  w Myślenicach ul. Słowackiego 82.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr223, poz. 1458)                …………………….

(podpis).

Dyrektor ZDP

mgr inż. Jerzy Grabowski

Myślenice, dnia 21.05.2013r.

 


2013.06.20

Lista kandydatów spełniających wymagania formalnie

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

 

2013.06.27

Ogłoszenie o wynikach naboru