ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL. SŁOWACKIEGO 82
32 - 400  MYŚLENICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
STANOWISKO D/S TECHNICZNYCH


1. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe drogowe w zakresie budownictwa drogowego,
c) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych (inspektora nadzoru) w budownictwie w zakresie dróg,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo polskie,
f) niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub przestępstwa skarbowe umyślne.

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane doświadczenie zawodowe w drogownictwie,
b) znajomość podstawowych programów komputerowych,
c) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) bieżąca kontrola stanu technicznego nawierzchni dróg,
b) udział w odbiorach technicznych, częściowych i końcowych zlecanych robót,
c) nadzór nad zgodnością wykonywanych prac budowlanych z dokumentacją i normami technicznymi,
d) sprawdzanie kosztorysów powykonawczych robót oraz zgodności faktur z zatwierdzonymi kosztorysami
e) koordynowanie oraz pełnienie nadzoru nad zimowym utrzymaniem dróg.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),  oryginał do wglądu,
d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o odbytym stażu),
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopia dowodu tożsamości,
g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku biurowym,
h) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

5. Informacje dodatkowe:
Kandydat zostanie zatrudniony w zależności od stażu pracy i kwalifikacji na stanowisku podinspektora, inspektora, starszego inspektora lub specjalisty d/s technicznych. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2009, Nr 50, poz. 398 z dnia 18.03.2009r.).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach ul. Słowackiego 82 sekretariat pok. Nr 3 lub pocztą na adres Zarządu Dróg Powiatowych ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice. Dokumenty należy złożyć w kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko d/s technicznych" w terminie do dnia 29.06.2009 roku do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane.
Informacja o wyniku pierwszego etapu naboru oraz terminie drugiego etapu będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatu www.myslenicki.pl (zakładka BIP - Biuletynu Informacji Publicznej), na stronie internetowej ZDP www.zdp-myslenice.pl oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach ul. Słowackiego 82.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

 …………………….
 (podpis).

 

Dyrektor ZDP
mgr inż. Jerzy Grabowski
Myślenice, dnia 17.06.2009r.