MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ

Wykaz dróg powiatowych

Ogólne wymagania dla barier

Oferta cenowa z załącznikami

Kosztorys

Odpowiedź na zapytanie

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania