WYKONANIE OZNAKOWANIA NA DROGACH POWIATOWYCH ZGODNIE Z ZATWIERDZONYMI ORGANIZACJAMI RUCHU

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ

Projekty organizacji ruchu - 1

Projekty organizacji ruchu - 2

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Zbiorcza tabela wartości robót

Oferta cenowa z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania