ROBOTY UTRZYMANIOWE NA DROGACH POWIATOWYCH W ZDP MYŚLENCIE – 2019 R.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Załączniki nr 5 i 6 do SIWZ

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Oferta cenowa z załącznikami

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania