BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2019 R.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Załączniki nr 6 do10 do SIWZ

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Oferta cenowa z załącznikami

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Wykaz dróg

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania