BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z POSZERZENIEM DROGI POWIATOWEJ NR K1625 TENCZYN – GLISNE NA ODCINKU OD KM 0+957 DO KM 1+372,7 W MIEJSCOWOŚCI TENCZYN

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Część Techniczna

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania