PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1966 UL. CEGIELSKIEGO OD KM 0+000 DO KM 0+480 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR K1963 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NA RONDO W MIEŚCIE MYŚLENICE – WYKONANIE RONDA I PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY CEGIELSKIEGO

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ

Przedmiar robót

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Dokumentacja

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania